TeddyLoid – Shiratori wa Nemuru feat. Yoshikazu Mera / 18if ED12