SOUND VOLTEX ULTIMATE TRACKS – Toho Yoyomu & Kishinjo REMIX –