(C93) Akatsuki Records – Komanoeru Zenryoku koken-chu!!